Lenovo V720-14 (80Y1)
Lenovo V730-13 (81AV)
Lenovo V530-22ICB (10US/10UT/10UU/10UV)
Lenovo V530S-07ICB (10TX/10TY)
Lenovo V530s-07ICR
Lenovo V540-24IWL (10YS)
Lenovo V55t-15API
Lenovo V510-15IKB (80WQ)
Lenovo V510Z (10NH/10NJ/10NQ)
Lenovo V530-15ARR (10Y3)
Lenovo V530-15ICB (10TV/10TW)
Lenovo V530-15ICR
Lenovo V50t-13IMB Desktop (11ED)
Lenovo V50t-13IMB Desktop (11HC)
Lenovo V50t-13IMB Desktop (11HD)
Lenovo V510-14IKB (80WR)
Lenovo V510-15IKB (80SV)
Lenovo V50a-24IMB Desktop (11FL)
Lenovo V50s-07IMB Desktop (11EE)
Lenovo V50s-07IMB Desktop (11EF)
Lenovo V50s-07IMB Desktop (11HA)
Lenovo V50t-13IMB Desktop (11EC)
Lenovo V50a-22IMB Desktop (11FN)
Lenovo V50a-22IMB Desktop (11FQ)
Lenovo V50a-24IMB AIO (11FJ)
Lenovo V50a-24IMB Desktop (11FK)
Lenovo V35s-07ADA Desktop (11HE)
Lenovo V35s-07ADA Desktop (11HF)
Lenovo V35s-07ADA Desktop (11HQ)
Lenovo V35s-07ADA Desktop (11HR)
Lenovo V410z
Lenovo V330-15IKB (81AX)
Lenovo V330-15ISK (81AW)
Lenovo V330-20ICB (10UK/10UL)
Lenovo V340-17IWL (81RG)
Lenovo V330-14IGM
Lenovo V330-14IKB (81B0)
Lenovo V330-14ISK (81AY)
Lenovo V330-15IGM Desktop (10TS)
Lenovo V320 (10N5/10N6)
Lenovo V320-17IKB (81AH)
Lenovo V320-17IKBR (81CN)
Lenovo V320-17ISK (81B6)
Lenovo V330-14ARR (81B1)
Lenovo V310-14ISK (80SX)
Lenovo V310-14ISK (80UF)
Lenovo V310-15IKB
Lenovo V310-15ISK (80SY)
Lenovo V310z (10QG/10QH)
Lenovo V30a-22IML Desktop (11FV)
Lenovo V30a-24IML (11FT)
Lenovo V310-14IKB (80T2)
Lenovo V310-14IKB (80V8)
Lenovo V15-IWL (81YE)
Lenovo V155-15API (81V5)
Lenovo V17-IIL (82GX)
Lenovo V15-IGL (82C3)
Lenovo V15-IIL (82C5)
Lenovo V15-IKB (81YD)
Lenovo V140-15IWL (81K6)
Lenovo V145-14AST (81MS) Seire
Lenovo V145-15AST (81MT)
Lenovo V15-ADA (82C7)
Lenovo V14-ARE (82DQ)
Lenovo V14-IGL (82C2)
Lenovo V14-IIL (82C4)
Lenovo V14-IKB (81YA)
Lenovo V14-IWL (81YB)
Lenovo V130-15IGM (81HL)
Lenovo V130-15IKB (81HN)
Lenovo V130-20IGM (10RX)
Lenovo V14-ADA (82C6)
Lenovo V110-17IKB (80V2)
Lenovo V110-17ISk (80VM)
Lenovo V130-14IGM (81HM)
Lenovo V130-14IKB (81HQ)
Lenovo V110-14AST (80TC)
Lenovo V110-15AST (80TD)
Lenovo V110-15IAP (80TG)
Lenovo V110-15IKB (80TH)
Lenovo V110-15ISK (80TL)
Lenovo IdeaPad v480
Lenovo IdeaPad V560
Lenovo IdeaPad V570
Lenovo Lenovo V50s 07IMB (11HB)