Lenovo Legion Y740-17ICHg
Lenovo Legion Y740-17IRH (81UG)
Lenovo Legion Y740-17IRHg (81UJ)
Lenovo Legion Y740S-15IMH (81YX)
Lenovo Legion Y920-17IKB
Lenovo Legion Y920T-34IKZ (90H4)
Lenovo Legion Y720T-34ASU (90H9)
Lenovo Legion Y720T-34IKH (90H5/90H6)
Lenovo Legion Y730-15ICH (81HD)
Lenovo Legion Y730-17ICH (81HG)
Lenovo Legion Y740-15ICHg (81HE)
Lenovo Legion Y740-15IRH (81UF)
Lenovo Legion Y740-15IRHg (81UH)
Lenovo Legion Y7000 1050 (81V4)
Lenovo Legion Y7000-2019 (81NS)
Lenovo Legion Y7000-2019-PG0 (81T0)
Lenovo Legion Y7000P (81HC/81LD)
Lenovo Legion Y7000P-1060 (81LF)
Lenovo Legion Y720-15IKB (80VR)
Lenovo Legion Y720-15IKB (81CQ)
Lenovo Legion Y540-15IRH (81SX)
Lenovo Legion Y540-15IRH-PG0 (81SY)
Lenovo Legion Y540-17IRH (81Q4)
Lenovo Legion Y540-17IRH-PG0 (81T3)
Lenovo Legion Y545 (81Q6)
Lenovo Legion Y545-PG0 (81T2)
Lenovo Legion Y520T-25IKL (90H7/90H8)
Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)
Lenovo Legion Y530-15ICH (81GT)
Lenovo Legion Y530-15ICH (81LB)
Lenovo Legion Y530-15ICH (81M7)
Lenovo Legion Y540-15IRH (81RJ)
Lenovo Legion Y25-25 (66AA)
Lenovo Legion Y27gq-20 (65EF)
Lenovo Legion Y27gq-25 (65F1)
Lenovo Legion Y520-15IKBA (80WY)
Lenovo Legion Y520-15IKBM (80YY)
Lenovo Legion Y520-15IKBN (80WK)
Lenovo Legion Y520-15IKBN (80YY)
Lenovo Legion Y520T-25ICZ (90JB/90JC)
Lenovo Legion C530-19ICB (90JX/90L2)
Lenovo Legion C730-19ICO (90HJ)
Lenovo Legion T530-28APR (90JY)
Lenovo Legion T530-28ICB (90JL/90JU/90L3/90L4)
Lenovo Legion T730-28ICO (90JF)
Lenovo Legion T730-28ICO (90JG)
Lenovo Legion V320-17IKB (81CN)
Lenovo Legion 5-17IMH05H (81Y8)
Lenovo Legion 5P 15ARH05H (82GU)
Lenovo Legion 5P-15IMH05 (82AY)
Lenovo Legion 5P-15IMH05H (82AW)
Lenovo Legion 7-15IMH05 (81YT)
Lenovo Legion 7-15IMHg05 (81YU)
Lenovo Legion 5-15ARH05H (82B1)
Lenovo Legion 5-15IMH05 (82AU)
Lenovo Legion 5-15IMH05H (81Y6)
Lenovo Legion 5-15IMH05H (82CF)
Lenovo Legion 5-17ARH05H (82GN)
Lenovo Legion 5-17IMH05 (82B3)
Lenovo Legion 5-15ARH05 (82B5)